Generelt Nærværende salgsbetingelser finder anvendelse med virkning fra 1. januar 2004 og er gældende med mindre andet er skriftligt aftalt mellem køber og sælger.

Salget finder sted til de på siden viste priser incl. moms dog med tillæg for fragt på varer leveret i Danmark.

Hvis levering forsinkes, forhindres eller væsentligt vanskeliggøres, vil køber blive underrettet om ny leveringsdato. Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader, driftstab, tidstab og tabt fortjeneste eller indtægt samt indirekte tab i forbindelse med leveringshindringer eller forsinket levering.

Modtagelse af varer
Køber forpligter sig til at kontrollere og undersøge leverancen straks ved modtagelsen. Eventuelle mangler eller fejl i leverancen som konstateres efter modtagelsen, skal senest 5 dage efter levering meddeles sælger. Mangler og fejl kan ikke gøres gældende over for sælger senere end 5 dage efter sælgers levering af varen. Hvis leverancen er mangelfuld, påtager sælger sig efter eget valg enten at ombytte den mangelfulde leverance ved levering af ny fuldstændig leverance, kreditere købet for den mangelfulde leverance eller udbedre manglen. Køber forpligter sig til efter aftale med sælger, at returnere eventuelle beskadigede leverancer til sælgers lager for sælgers regning.

Såfremt sælger efter modtagelsen af en reklamationssag og/eller returvarer konstaterer, at der ikke foreligger nogen mangel eller fejl, for hvilken sælger har afhjælpnings- og/eller erstatningspligt, tager sælger forbehold for enhver omkostning og ethvert tab afholdt eller lidt af sælger som følge af reklamationen.

Sælger hæfter ikke for fejl og/eller mangler der skyldes fejlagtig behandling, befordring, opbevaring eller anden forsømmelse hos andre end sælger. Sælgers ansvar omfatter kun mangler og fejl der kan henføres til normal og hensigtsmæssig opbevaring og behandling og brug af varen, i overensstemmelse med de normale og angivne retningslinier fra sælger samt offentlige myndigheder

Produktansvar
Bortset fra, hvor skade og ansvar er omfattet af ufravigelige bestemmelser i gældende lov om produktansvar, gælder følgende bestemmelser som sælgers ansvar for skade forvoldt af den leverede vare og tjenesteydelse. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens den leverede vare er i købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse måtte indgå. Sælger er ansvarlig for skade på fast ejendom såfremt det bevises, at den leverede vare eller tjenesteydelse var behæftet med fejl eller mangler ved levering til køber, og at dette kan tillægges uagtsomhed fra sælgers side.

Tvistigheder i forbindelse med aftaler eller tilbud skal afgøres af dansk ret.

Industri Kemi ApS
F. L. Smidths Vej 19
DK-8600 Silkeborg

Tlf. 8681 8143
Fax 8681 8153
mail@industrikemi.dk
CVR 26571480